Help line No. 1800-572-8687 (11:00 AM -6:00 PM)
Menu

1. SIDDHARTHA GHOSH

P02200027719

2. KUNTALA GUCHHAIT

P02200136794

3. MADAN TUDU

P02200319059

4. SOMA MANNA

P02201378236

5. PUSPAL BAUL

P02201514648

6. BALA JANA

P02202204857

7. PAMPA GANGULY

P02204318833

8. KANAI MONDAL

P02204781475

9. PARIMAL SARKAR

P02205604483

10. PRABIR DAS

P02206037537

11. JAHIRUL SEKH

P02206552155

12. SAMAR PAKHIRA

P02207267161

13. ABANI SANA

P02207760480

14. TUSHAR KANTI SENGUPTA

P02207901942

15. SHREYA BHOWMIK

P02208013604

16. RAKESH PANJA

P02208209522

17. MITHU SAMANTA

P02209677841

18. CHABI PATRA

P02209796933

19. MADHUMITA PAL

P02209965437

20. SHUBHANKAR SARKAR

P03160099673

21. TAPAS KUMAR SARKAR

P03169467817

22. SWARAJ PAL

P03198653915

23. GOLOK CHANDRA HALDAR

P06164218101

24. SHAMPA MAYRA

P09184256787

25. SATHI DHARA

P09190059682

26. PRATIMA MONDAL

P10184497912

27. NIPURANI DUTTA

P10192342877

28. ABHIJIT MONDAL

P10192925212

29. CHANCHAL PAL

P12182289351

30. DILIP MAITI

P12190850683

31. UMA DAS

P12191649210

32. ABHA MIATI

P12194715409

33. MITA DAS

P02208352523

34. SUJAN DEY

P01207598225

35. SURABHI NAG

P02198434278

36. APARNA DAS

P06195266198

37. RANJIT KUNDU

P06199691842

38. BASANTI DEBNATH

P12198519835

39. MRITYUNJAY KUNDU

P11191328143

40. MADHUMITA PANDE

P12197490878

41. SUNANDA HALDAR

P01181343224

42. JITENDRA HALDAR

P03188691923

43. SWAPAN PARAMANIK

P02205370033

44. ANANYA CHAKRABORTY BHATTACHARYA

P02208657344

45. SAMIR CHAKRABORTY

P02202186834

46. KAMALA RANI RANA

P02207769084

47. PINTU MANDAL

P08193703569

48. V. LAVANYA

P02201450987

49. UTPAL SADHUKHAN

P10196297855

50. KSHAMA HAZRA

P02203572964